.....คลิกรูปภาพเพื่อเข้าชม.....
นิทรรศการร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน

Member Logiท

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

หอศิลป์พุทธะ ขอเชิญชมนิทรรศการ พุทธทาส พุทธศิลป์ พุทธธรรม เพื่อรำลึกถึงท่านพุทธทาส มหาเถระผู้ซึ่งทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญ ของโลกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙  


เนื่องในวาระครบ ๒๐ ปีแห่งการละสังขารของท่านพุทธทาสภิกขุ  ในปี ๒๕๕๗ หอศิลป์พุทธะ  และธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม จึงร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส จัดแสดงนิทรรศการพิเศษชุด  “พุทธทาส พุทธศิลป์ พุทธธรรมเปิดแสดงให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อรำลึกถึงและยกย่องเชิดชูบุคคลสำคัญ ผู้มีคุณูปการที่สำคัญยิ่งต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยจัดนิทรรศการในรูปแบบจิตรกรรมและประติมากรรม ที่งดงามยิ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนเมื่อได้เข้าชมแล้วจะรู้สึกสงบเย็น ได้ข้อคิดที่เป็นปัจจัย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติอย่างมีความสุข โดยมีพลังของความเชื่อมั่น เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะก่อให้เกิดความสุขสงบที่แท้จริงในการดำเนินชีวิต  โดยการศึกษาเรื่องราวผ่านประวัติชีวิต การงาน และหลักธรรม ของท่านพุทธทาส พร้อมกราบสักการะรูปหุ่นจำลองขนาดเท่าองค์จริงของท่าน อันเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 
เว็บสำเร็จรูป
×