Member Logiท

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

นิทรรศการหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙

จัดแสดงชุดเรื่อง "ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน"

     ในส่วนของนิทรรศการหมุนเวียนนี้เป็นวาระโอกาสอันดีเลิศเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางหอศิลป์พุทธะจึงขอจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้อเรื่อง "ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน" เป็นวาระปฐมฤกษ์ในพิธีเปิดหอศิลป์พุทธะอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
              โดยในนิทรรศการชุดนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระสำคัญมากมาย เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัส ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้พสกนิกรชาวไทยได้เห็นถึงความเป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พระพุทธศานาอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป
 
เว็บสำเร็จรูป
×