Member Logiท

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

นิทรรศการพิเศษ " ธ ครองแผ่นดินโดยธรรม "
จัดแสดงเพื่อน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๙
             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการคิด ต้นแบบของการทำ  และทรงเป็นต้นแบบของการสอนและต้นแบบของความรักความกตัญญูซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งปวงต้องก้มลงกราบพระบาท และควรนำมาเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน  


นิทรรศการพิเศษ "เปิดห้องภาพท่านพุทธทาส"
เปิดแนวคิด : ทฤษฎี : บทเรียน : อุปกรณ์  
ผลงานภาพถ่ายของท่านพุทธทา

นิทรรศการพิเศษ "ปฏิมากรรมธรรมสภา"

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
หากจะพูดถึงปฏิมากรรมคงพูดได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยปฏิมากรรมสามารถแสดงออกถึงความเลื่อมใส ศรัทธา ของชาวพุทธทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนปฏิมากรรมก็อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเสมอมา โดยเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าได้อย่างประณีตแสดงออกในด้านความงามและวิจิตรได้อย่าง สมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญคือความสามารถของปฏิมากร และความมานะ อดทน การฝึกฝนทักษะ ผ่านประสบการณ์อันยาวนานรวมถึงความคิดสร้างสรรค์  และโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
และถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมงานศิลปะทางพระพุทธศาสนา ณ หอศิลป์-พุทธะแห่งนี้ ประกอบกับสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พุทธมณฑล  ศูนย์พระพุทธศาสนาของโลก  และสถาบันการศึกษาระดับสูง อีกหลายแห่ง  อันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ชมมีความสุข  เกิดความปิติ และเข้าใจในวิถีของพุทธศาสนิกชนได้ดียิ่งขึ้น 
  

นิทรรศการชุด "เที่ยวทางธรรม"

ฝีมือช่างถ่ายภาพมืออาชีพ  อาจารย์อาทร  จุลโลบล
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

นิทรรศการชั่วคราว ชุด ดอกไม้  ไหว้ พระ

ผลงานการถ่ายภาพของตากล้องมองโลกสวย 
นายเรืองชัย  ไทยทวีวัฒนกุล
แสดงผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นิทรรศการชั่วคราวภาพพุทธประวัติโบราณ

ชื่อชุด "งามเลิศโลก" ผลงานศิลปิน :พระเทวาภินิมมิต

ผลงานการสะสม ของ อาจารย์ประเวศ  คิงคดาภา
                        นิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติโบราณ ซึ่งมาอายุราว ๕๐ - ๖๐ ปี โดยฝีมือวาดของพระเทวภินิมมิตร ศิลปินเอกท่านหนึ่งของประเทศไทยในสมัยราชกาลที่ ๕-๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ภาพเขียนของพระเทวาภินิมมิต ถือว่าเป็นแบบศิลปะในสกุลช่างสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ของการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไทย  และศิลปะตะวันตก
       โดยภาพพุทธประวัติชุดงามเลิศโลกนี้ ต้นฉบับนั้นได้ทำการพิมพ์ภาพจากประเทศญีปุ่นโดยแท่นหิน ซึ่งในสมัยนั้นประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีความถนัดด้านการพิมพ์ภาพชนิดนี้เป็นอย่างมาก ชุดภาพมีอยู่ด้วยกัน ๓๒ ภาพ แต่ในปัจจุบัน หลายๆคนอาจจะไม่สามารถที่จะหาดูได้ครบทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องด้วย อาจารย์ประเวศ อิงคดาภา ท่านเป็นผู้ชอบสะสมผลงานศิลปะเก่าๆและทรงคุณค่า ท่านได้ให้ความไว้วางใจ และให้นำมาจัดแสดงในหอศิลป์พุทธะแห่งนี้ จึงมีครบทั้ง ๓๒ ภาพครบ

 
เว็บสำเร็จรูป
×